Junior Systems & Network Security Engineer L1/l2 and

Confidential

Lượt xem: 105

Ngày cập nhật: 13-11-2023

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: IT - Phần cứng/ Mạng IT - Phần mềm

Vị trí: Mới Tốt Nghiệp

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

Job Description:

We are looking for a Junior Systems & Network Security Engineer L1/L2 to join our team based in Ho Chi Minh. You will be responsible for the supervision of physical and virtual equipment, the administration of network and security infrastructures, and the management of incidents for our data centers located in France.


Responsibilities:

• Supervise physical (HP, Aruba, Cisco, Arista, Huawei) and virtual (VMware) equipment.
• Administer and maintain network and security infrastructures (Fortinet, Palo Alto, NSX) in operational condition.
• Manage and handle level 2 and 3 incidents on managed infrastructures for our clients.
• Follow the entire process of incident resolution and assistance requests.
• Write and update technical documentation aimed at improving the skills of support teams.
• Work in project mode on various related subjects (e.g., updating storage bay in production / updating hyper-convergence platform / setting up or replacing client firewall).

If you are passionate about IT and ready to take on new challenges, we would love to meet you. Send us your resume and cover letter today.

Contract Type: Permanent Contract
Location: Ho Chi Minh (Vietnam), to work on data centers in France
Languages: English (required), French (a plus)Xin lưu ý rằng tôi không phải là người nói tiếng Việt bản xứ, nhưng tôi sẽ cố gắng dịch thông báo này sang tiếng Việt theo khả năng tốt nhất của mình:

Tiêu đề: Kỹ Sư Hệ Thống & Mạng, An Ninh Cấp Độ Junior L1/L2

Mô tả công việc:

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kỹ Sư Hệ Thống & Mạng, An Ninh Cấp Độ Junior L1/L2 để gia nhập đội ngũ của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sẽ chịu trách nhiệm giám sát thiết bị vật lý và ảo, quản lý hạ tầng mạng và bảo mật, và xử lý các sự cố cho các trung tâm dữ liệu của chúng tôi tại Pháp.

Trách nhiệm:

• Giám sát thiết bị vật lý (HP, Aruba, Cisco, Arista, Huawei) và ảo (VMware).
• Quản lý và duy trì hạ tầng mạng và bảo mật (Fortinet, Palo Alto, NSX) ở điều kiện hoạt động.
• Quản lý và xử lý các sự cố cấp độ 2 và 3 trên hạ tầng được quản lý cho khách hàng của chúng tôi.
• Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết sự cố và yêu cầu hỗ trợ.
• Viết và cập nhật tài liệu kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng của các đội hỗ trợ.
• Làm việc theo chế độ dự án trên các chủ đề liên quan khác nhau (ví dụ: Cập nhật hệ thống lưu trữ trong quá trình sản xuất / Cập nhật nền tảng siêu hội tụ / Thiết lập hoặc thay thế tường lửa của khách hàng).

Nếu bạn đam mê Công nghệ thông tin và sẵn lòng đối mặt với những thách thức mới, chúng tôi rất muốn gặp bạn. Hãy gửi cho chúng tôi hồ sơ và thư giới thiệu của bạn ngay hôm nay.

Loại hợp đồng: Hợp đồng vô thời hạn
Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), để làm việc tại các trung tâm dữ liệu tại Pháp
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (bắt buộc), tiếng Pháp (cộng thêm)

Yêu cầu công việc

Profile:

• You hold a Master's degree or an engineering degree in Computer Science.
• You have a successful first experience in network and security (minimum 2 years of experience, internships and work-study included).
• You have technical skills in the following areas: network equipment (CISCO, Huawei, HP), firewalls (Fortinet, Checkpoint, F5, Palo Alto). Knowledge of VMware would be a plus.
• You are autonomous, dynamic, and persevering, with a strong team spirit.
• You want to actively contribute to the development of our structure by working on high added value missions.
• Proficiency in English is required, French would be a plus.


Hồ sơ:

• Bạn có bằng thạc sỹ hoặc bằng kỹ sư Công nghệ thông tin.
• Bạn có kinh nghiệm làm việc đầu tiên thành công trong lĩnh vực mạng và bảo mật (ít nhất 2 năm kinh nghiệm, bao gồm cả thực tập và học việc).
• Bạn có kỹ năng kỹ thuật trong các lĩnh vực sau: thiết bị mạng (CISCO, Huawei, HP), tường lửa (Fortinet, Checkpoint, F5, Palo Alto). Kiến thức về VMware sẽ là một lợi thế.
• Bạn tự chủ, năng động và kiên trì, có tinh thần đồng đội mạnh mẽ.
• Bạn muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ sở chúng tôi bằng cách làm việc trên các nhiệm vụ có giá trị gia tăng cao.
• Thành thạo tiếng Anh là yêu cầu, tiếng Pháp sẽ là một lợi thế.

Quyền lợi công việc

The benefits will be discussed during the interview
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: District 10

Hạn nộp: 13-12-2023

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...