Packaging Operator

NORTH CONTINENTAL OILS & FATS VIETNAM COMPANY LTD.

Lượt xem: 96

Ngày cập nhật: 26-05-2020

Địa điểm: Thanh Hóa

Ngành nghề: Sản xuất/ Vận hành Thu Mua/ Vật Tư/ Cung Ứng Quản lý chất lượng (QA/QC)

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

MỤC ĐÍCH/ JOB PURPOSE:
A Packaging Operator is responsible for taking the finished product of a manufacturing process and ensuring that it is packaged in line with company and industry standards, making it ready for sale or distribution.
Nhân viên vận hành Xưởng đóng chai có trách nhiệm hoàn chỉnh sản phẩm của một quá trình sản xuất và đảm bảo rằng nó được đóng gói phù hợp với các yêu cầu công ty và tiêu chuẩn công nghiệp, để sẵn sàng bán hoặc phân phối.

YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC/ JOB REQUIREMENT
QUALITY & FOOD SAFETY / SAFETY
• Perform apply FSS/ISO22000, all related working procedures.
• Support the HACCP program in the department
• Follow GMP in the area
• Inform Shift Supervisor of quality deviations according to product standards and production procedures
• Maintain CCPs in the department
• Perform the CCP and procedure according to SOPs
• Sampling of products to ensure quality control
• Report any pest activity to related Manager
• Perform and record quality control tests All PPE must be worn in compliance with the Safety requirements
• Enforce/Respect the safety rules and the internal policy
• Stop any equipment / operative works / external company works if safety/environment protection/fire protection rules are broken.
• Thực hiện áp dụng FSS/ISO22000 và tất cả các quy trình làm việc liên
• Thực hiện HACCP trong bộ phận
• GMP trong khu vực
• Thông báo cho giám sát viên ca về độ lệch chất lượng theo tiêu chuẩn sản phẩm và quy trình sản xuất
• Duy trì kiểm tra CCP của dây chuyền
• Thực hiện CCP và các quy trình thủ tục theo SOPs
• Lấy mẫu sản phẩm để đảm bảo kiểm tra chất lượng
• Thực hiện và ghi chép kiểm tra, kiểm soát chất lượng an toàn và tất cả PPE phải được đeo theo quy định an toàn.
• Thực thi/tôn trọng các quy tắc an toàn và chính sách nội bộ
• Dừng bất kỳ thiết bị/tác phẩm hoạt động/bên ngoài công ty hoạt động nếu các quy tắc an toàn/bảo vệ môi trường/chữa cháy bị phá vỡ.

MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC/
JOB DESCRIPTION RESPONSIBILITIES
• Set up / start up and close down / operate packaging machines
• Manage all kind of products, raw material as per production plan
• Keep track inventory of raw ingredients / packaging materials / finished products in racks (cyclical and period end inventories)
• Routine checks and preventative maintenance of equipment, Monitoring issue packaging machines
• Reporting issues when they arise – this should be done quickly to minimize any impact on the efficiency of production
• Quality checks of their equipment, process or product in accordance with the site’s quality requirements
• Maintaining all relevant documentation for their equipment and/or process. This documentation is likely to include quality documentation, ensuring adherence to internal procedures as well as external regulations
• Work closely with the extruder operator in order to maintain the highest efficiency of the plant for completion of the production planning
• Full knowledge of packaging operations (Paper bag machines, Plastic bag machines, Sampling machine, On-Process Check-Weigher, Inkjet, Labeler, Wrappers, Screeners, Scales, Quality control, Forklift / Pallet truck operations, Packaging materials / Finished goods…)
• Any task as delegated by Manager
• Thiết lập/khởi động và đóng/vận hành máy đóng gói
• Điều phối vật tư phụ trợ cho chiết rót và đóng gói theo kế hoạch sản xuất
• Theo dõi hàng tồn kho nguyên liệu/nguyên liệu đóng gói/sản phẩm hoàn chỉnh trong kệ (hàng tồn kho chu kỳ và kết thúc thời gian)
• Kiểm tra thường xuyên và thực hiện bảo trì ngăn chặn các thiết bị, giám sát theo dõi các vấn đề xảy ra với máy đóng gói
• Báo cáo vấn đề khi phát sinh-điều này nên được thực hiện nhanh chóng để giảm thiểu bất kỳ tác động đến hiệu quả sản xuất
• Kiểm tra chất lượng các thiết bị, quy trình hoặc sản phẩm của theo yêu cầu chất lượng của công ty
• Duy trì tất cả các tài liệu liên quan cho thiết bị và/hoặc quy trình của xưởng đóng chai. Tài liệu này có khả năng bao gồm tài liệu chất lượng, đảm bảo tuân thủ các thủ tục nội bộ cũng như các quy định bên ngoài
• Làm việc với các bộ phận liên quan và các nhân viên vận hành để duy trì hiệu quả công việc cao hoàn thành sản phẩm theo kế hoạch sản xuất.
• Đầy đủ kiến thức về hoạt động đóng gói (máy túi giấy, máy túi nhựa, máy lấy mẫu, kiểm tra cân trên quy trình, Inkjet, Labeler, wrappers, screeners, vảy, kiểm soát chất lượng, xe nâng/hoạt động xe tải pallet, vật liệu đóng gói/thành phẩm...)
• Tất cả các công việc khác được cấp trên giao cho.

CLEANLINESS & TIDINESS / YÊU CẦU VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
• Perform Housekeeping Checks to ensure no oily
• Perform operational cleaning operations
o Change over cleaning
o Weekly cleaning
• Đảm bảo sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, đặc biệt không đẻ vương vãi dầu ăn re sàn nhà.
• Đảm bảo làm vệ sinh cá nhân, vệ sinh máy móc dây chuyền sản xuất, theo tuần tháng,

Yêu cầu công việc

COMMUNICATION/ INFORMATION & SKILLS
• Communication Skills – good written skills are required for reading and understanding the technical documentation for their equipment or process to ensure proper use. Must also be able to effectively explain issues when they arise, to senior colleagues or staff assigned to troubleshoot
• Manual Dexterity – professionals in the area must have excellent hand-eye coordination and be able to perform potentially tricky actions quickly and correctly, for a prolonged period of time
• Attention to Detail – must be able to maintain concentration and quickly notice deviations from normal function of their equipment
• Basic mathematical skills – some basic mathematics may be involved, depending on the specifics of the facility and the product being packaged
• Shift changes: communicate with co-worker of next shift about machine problems, progress on production schedule, bin inventories, quality issue…
• Complete production reports as required by manager and record any production events (stops, quantity, quality…)
• Kỹ năng giao tiếp – kỹ năng viết tốt được yêu cầu để đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật cho thiết bị hoặc quy trình của họ để đảm bảo sử dụng đúng. Cũng phải có hiệu quả giải thích các vấn đề khi họ phát sinh, cho các đồng nghiệp cao cấp hoặc nhân viên được chỉ định để khắc phục sự cố.
• sử dụng khéo léo - các chuyên môn trong khu vực phải có sự phối hợp tay mắt tuyệt vời và có thể thực hiện các hành động có khả năng khôn lanh một cách nhanh chóng và chính xác, trong một thời gian dài.
• Chú ý đến chi tiết - phải có khả năng duy trì sự tập trung và nhanh chóng nhận thấy độ lệch từ chức năng bình thường của thiết bị máy móc
• Kỹ năng toán học cơ bản-một số toán học cơ bản có thể được tham gia, tùy thuộc vào chi tiết cụ thể của cơ sở và sản phẩm được đóng gói
• Thay ca: trao đổi bàn giao ca với đồng nghiệp ca sau về tình trạng máy móc, tiến độ sản xuất kế hoạch cần sản xuất tiếp theo, số lượng vật tư, chất lượng …
• Báo cáo sản xuất đầy đủ theo yêu cầu của người quản lý và ghi lại bất kỳ sự kiện sản xuất (dừng, số lượng, chất lượng...)

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/
BACKGROUND EXPERIENCE & QUALIFICATIONS:
• Graduated from colleges and universities specializing in electrical, electronics, mechanical engineering and mechanical engineering.
• Age: In the working age, good health, can go to work shift or overtime.
• There are no infectious diseases, skin diseases at the request of food safety and hygiene.
• At least 1 year working in factory environment, production workshop. Prioritize people who have experience in food factories, filling or packaging lines.
• Candidates who are capable of communicating in English are an advantage.
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện tử, cơ khí…
• Độ tuổi: trong độ tuổi lao động, có sức khỏe tốt, có thể đi làm theo ca hoặc làm thêm giờ.
• Không có các bệnh truyền nhiễm, các bệnh ngoài da theo yêu cầu của vệ sinh an toàn thực phẩm.
• Có ít nhất 1 năm làm việc trong môi trường nhà máy, phân xưởng sản xuất.
• Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm trong các nhà máy thực phẩm, các dây chuyền chiết rót hoặc đóng gói.
Ứng viên có khả năng giao tiếp

Quyền lợi công việc

Professional, dynamic working environment
Đang tải ...

Hồ sơ


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...